Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04.12.2018

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU
Z SIEDZIBĄ 48-200 PRUDNIK UL.PARKOWA 4

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko :  „Starsza/y  księgowa/y kasjer

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie lub wyższe  o profilu ekonomicznym i 4 lata stażu pracy na tożsamym stanowisku,
 6. umiejętność obsługi komputera.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Ministra Finansów w spawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 2. umiejętność interpretacji przepisów,
 3. znajomość obsługi komputera,
 4. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, zdyscyplinowanie, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność i obowiązkowość.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Stanowisko obejmuje zagadnienia z zakresu księgowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej oraz zagadnienia z zakresu rachunkowości i finansów publicznych dotyczące rozliczeń zobowiązań gotówkowych i bezgotówkowych a w szczególności:

 1. prowadzenie kasy głównej jednostki z obsługą kasy fiskalnej,
 2. wystawianie faktur za usługi świadczone przez jednostkę,
 3. prowadzenie ewidencji VAT – rejestr sprzedaży i zakupów w systemie finansowo-księgowym FK, sporządzanie deklaracji podatku VAT  wraz ze zbiorem danych JPK oraz jego przesył do organu,
 4. przyjmowanie i rozliczanie rachunków i faktur, delegacji krajowych i zagranicznych,
 5. naliczanie i sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości oraz jego korekt.
 6. wstępna kontrola kompletności i rzetelności  dokumentów księgowych,
 7. kontrola formalno –rachunkowa dokumentów księgowych,
 8. wstępna dekretacja dowodów księgowych i  generowanie ich wydruków z programu FK,
 9. terminowe regulowanie zobowiązań,
 10. nadzór i egzekwowanie terminowych wpłat za należności jednostki,
 11. księgowanie dokumentów finansowych w systemie FK,
 12. rozliczanie zaliczek,
 13. prowadzenie i dokumentacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostki.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy:  siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku przy ul. Parkowej 4, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze,
 2. wymiar pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 3. narzędzia pracy: telefon stacjonarny, komputer, kserokopiarka, skaner,
 4. kontakt z klientami: bezpośredni kontakt z interesantami,
 5. praca przy monitorze ekranowym: powyżej 4 godzin dziennie.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie potwierdzające zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom, świadectwa),
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach.
 1. W miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudnku, 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4,

w zamkniętej koperce z dopiskiem: „ Dotyczy naboru  na stanowisko Starsza/y księgowa/y  kasjer” w terminie do :  14 grudnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona będzie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z póz. zm.).

BIP04122018_0.jpeg
BIP04122018_1.jpeg
BIP04122018_2.jpeg